Oświadczenie o udziale na własną odpowiedzialność w warsztatach Bądź Bezpieczna prowadzonych przez studio GRL CT oraz SAGOT Sp. z o.o.

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolna do udziału w zajęciach organizowanych przez Klub SAGOT oraz, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające mi uczestniczenie w zajęciach. W razie wystąpienia przeciwwskazań do udziału w zajęciach niezwłocznie poinformuje organizatora zajęć w formie pisemnej.

Oświadczam również, że biorę udział w/w zajęciach dobrowolnie oraz na własną odpowiedzialność.

Zapoznałam się z regulaminem zajęć sportowych oraz obiektów sportowych, a w szczególności z informacją, iż organizator jak również właściciel obiektu/ obiektów sportowych, w których odbywają się zajęcia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas zajęć. 

Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku w formie zdjęć oraz
materiału filmowego publikowanego przez SAGOT oraz GRL CT.  

Podane przez Ciebie dane przetwarzane będą przez studio GRL CT oraz Krav Maga SAGOT i zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o danych osobowych.