REGULAMIN OBIEKTU GRL CT – Studio Tańca GRL CT z siedzibą przy ulicy Kościuszki 227, 40-600 Katowice.

Postanowienia ogólne

 • W ramach działalności Studio Tańca GRL CT organizuje zajęcia ruchowe zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie grlct.pl
 • Osoba małoletnia uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do dostarczenia druku ze zgodą prawnego opiekuna (podpis oraz numer telefonu) do recepcji szkoły w ciągu tygodnia od uczestnictwa w pierwszych zajęciach.

  Zapisy na zajęcia
 • Na zajęcia prowadzony przez Szkołę Tańca TANECZNA KOMPANIA mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (dalej „Kursant” lub „Uczestnik”).
 • Zapisu na wybrane zajęcia lub do danej grupy można dokonać w recepcji szkoły, przez Internet lub pod numerem telefonu 574 068 418
  Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Studio Tańca GRL CT oraz instruktor prowadzący grupę.

  Opłaty
 • Opłat za karnety na wybrane zajęcia można dokonać gotówką w recepcji szkoły, przelewem na telefon lub przelewem na konto.
 • Wszelkie opłaty są przyjmowane wyłącznie z góry, a rodzaje opłat zależą od wybranych zajęć. Kursant może wykupić: pojedyncze zajęcia, 4 lub 10 wejść, karnet na kursy nieregularne tj. kurs weekendowy, warsztaty lub kurs zamknięty.
 • Recepcjonista oraz instruktor mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
 • Recepcja jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
 • Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą ewentualnie zapłacił.
 • Recepcja, pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.
  Uczestnictwo w zajęciach
 • Na salach tanecznych obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ dotykania oraz opierania się o lustra.
 • Przed wejściem na zajęcia każdy (bez wyjątków) jest zobowiązany okazać w recepcji ważny karnet, skorzystać z Karty Benefit lub okazać wysłanego SMSa z rejestracją wejścia.
 • Uczestnicy zobowiązani są do zmiany obuwia na czyste i taneczne lub sportowe, przed przystąpieniem do zajęć.
 • Studio zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym miesiącu. W szczególnych przypadkach Studio Tańca GRL CT zastrzega sobie prawo przeniesienia zajęć na inny dzień.
 • Za zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić kursanta z sali i szkoły.
 • Podczas zajęć telefony kursantów powinny być wyciszone.
 • Studio informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z wiedzy, umiejętności i doświadczenia instruktorów. Zajęcia prowadzone w szkole, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym lub rekreacyjnym.
 • Studio Tańca GRL CT nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik taką deklarację składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 • Instruktor w szkole prowadzi zajęcia techniczne oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (instruktorów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
 • Nagrywanie zajęć przez Uczestnika jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą instruktora prowadzącego.
 • Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie szkoły bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Studio Tańca GRL CT: zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

  Odwoływanie zajęć i zastępstwa

 • Studio Tańca GRL CT powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą poczty e-mail oraz na grafiku zajęć.
 • W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na zajęcia, Studio Tańca GRL CT organizuje zastępstwo bądź przekłada zajęcia na inny dzień.

  Bezpieczeństwo

 • Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia kursanta. Jednocześnie uczestnik zajęć deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklaracje składa podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 • Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione na terenie placówki rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony szkoły. Uczestnik taką deklarację składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 • Studio Tańca GRL CT informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca szkoły nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki.
 • Teren Studio jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. 
 • Na terenie Studio Tańca GRL CT znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. 
 • Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. 
 • Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu szkoły, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy szkoły i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 • Każda osoba, która przebywa na terenie placówki niebędąca rodzicem lub opiekunem Uczestnika musi posiadać ważny karnet lub w inny sposób uzyskać prawo do uczestnictwa w zajęciach. W przeciwnym wypadku jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym.
 • Każdy karnet określa precyzyjnie czas oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.

  Własność intelektualna

 • Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej oraz na fanpage’u (facebooku/instagramie) Studio Tańca GRL CT (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody Studio Tańca GRL CT
 • Szkoła może wyrazić zgodę na wykorzystanie zdjęć i filmów na serwisach społecznościowych i w innych publikacjach – zrobionych/nagranych podczas zajęć – pod warunkiem oznaczenia szkoły na zdjęciach, bądź podpisania gdzie zostały wykonane wraz z odnośnikiem do strony internetowej szkoły lub fanpage’a.
 • Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video.
 •  Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo szkoła usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. 
 • Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane ze Studio.
 • Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. 
 • Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. 
 • Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

  Postanowienia końcowe

 • W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: LINK.
 • Studio GRL CT, może zlecać realizacje poszczególnych części usług podmiotom zewnętrznym oraz przyjmować zadania podmiotów zewnętrznych w celu zrealizowania ich w ramach działalności Studio.
 • Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Studio Tańca GRL CT powstałe w wyniku jego działania.
 • Na terenie Studio Tańca GRL CT obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.
 • Na salach obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia. Zapraszamy do spożywania posiłków w strefie socjalnej.
 • Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy i instruktor oraz osoby, które uzyskały zgodę na wejście.
 • W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  ODSTĄPIENIE I REKLAMACJE:
 • Zamawiający, będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wysyłając oświadczenie Wykonawcy.
 • Bieg terminu określonego w ust. 9.1 rozpoczyna się w chwili podpisania Umowy.
  Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: grlct.biuro@gmail.com. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w ust. 9.3 adres. Wykonawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.
  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/4.

  SIŁA WYŻSZA

 • Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
 • W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
 • W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.
 • W przypadku, gdy Klient z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
  Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem.
  Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.
 • W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.
 • Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.
 • Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

 

Imię i nazwisko

Adres

Nazwa i adres przedsiębiorcy  

 

Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość  

lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..…… 

umowy dostawy następujących rzeczy(*) ………………………………………………………….. 

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..………………………….. 

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….  

 

…………………………………… 

Podpis

 

(*) Niepotrzebne skreślić 

1  podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług 

2  podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru